ALGEMENE VOORWAARDEN

IeTee People Solutions

Algemene Voorwaarden IeTee Solutions, IeTee Guard Solutions en IeTee People Solutions

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen gebruiker, zijnde IeTee People, en (potentiële) wederpartij, waaronder mede begrepen offertes, overeenkomsten en opdrachten inclusief verlengingen, die door of vanwege Opdrachtgever en/of haar ondergeschikten aan IeTee People worden gegeven, alsmede op alle rechtsgevolgen daarvan of in verband daarmee.
  2. Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die door IeTee People bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn.
  3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming en aanvaarding van IeTee People. In alle gevallen waar afgeweken wordt van één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de andere bepalingen onverkort van kracht. Dit geldt ook indien één of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd.

Artikel 2. Offerte

 1. Alle offertes en/of prijsopgaven van IeTee People zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en gelden voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven
  2. Offertes gelden slechts voor het totaal geoffreerde aantal uren en lengte van de opdracht. Indien Opdrachtgever hier een wijziging op aanbrengt, kan dit van toepassing zijn op het afgesproken tarief, zulks ter beoordeling van IeTee People.
  3. Alle in de offerte van IeTee People genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
  4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan IeTee People verstrekte gegevens, waarop IeTee PeopleAlle offertes en/of prijsopgaven van IeTee People zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en gelden voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven

Artikel 3. De overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand als IeTee People deze schriftelijk bevestigt of met de uitvoering daarvan aanvangt.
 2.  Aanvullingen en wijzigingen op een Overeenkomst binden IeTee People slechts voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. Indien aanvullingen en wijzigingen op de Overeenkomst additionele kosten met zich meebrengen, komen deze voor rekening van de Opdrachtgever.
 3.  In geval van strijdigheid van bepalingen in de hierna genoemde documenten, geldt de volgende rangorde:
  – De Overeenkomst
  – De eventuele bijlagen bij de Overeenkomst, met uitzondering van brochures
  – Deze Algemene Voorwaarden
  – Eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures
 4. IeTee People draagt louter verantwoordelijkheid voor de in de Overeenkomst uitdrukkelijk genoemde werkzaamheden.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst, opzegging en opschorting

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden Overeenkomsten aangegaan voor de duur van een project. Een tussentijdse opzegtermijn is niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst, waarbij immer een minimale opzegtermijn van één kalendermaand zal worden gehanteerd.
  2. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de Opdrachtgever, een aanbod of overeenkomst ten aanzien van een buitengerechtelijke schuldenregeling met de Opdrachtgever, faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, of overdracht van (de zeggenschap) in het bedrijf van Opdrachtgever, is IeTee People te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst (daaronder begrepen eventuele verplichtingen voortvloeiende uit artikel 10 van deze voorwaarden) op te schorten.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle door IeTee People genoemde prijzen zijn voor zover niet anders vermeld in Euro’s en exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen die in verband met de Overeenkomst zijn verschuldigd.
  2. IeTee People is gerechtigd de prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zullen minimaal 30 dagen vooraf en schriftelijk bekend worden gemaakt aan Opdrachtgever. Prijsverhogingen gelijk aan het CPI-index kan IeTee People zonder instemming van Opdrachtgever maximaal één keer per jaar doorvoeren in de maand januari.
  3. Onder meerwerk wordt verstaan alle niet overeengekomen inzet die voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn, alsmede alle door of namens Opdrachtgever gegeven extra opdrachten. De door Opdrachtgever aangewezen projectleider of contactpersoon is gerechtigd (mondeling) opdrachten tot meerwerk aan door IeTee People geplaatste kandidaten te geven. Indien IeTee People voor meerwerk niet vooraf offerte geeft, is Opdrachtgever de voor die werkzaamheden gebruikelijke tarieven verschuldigd op basis van nacalculatie. Voor meerwerk is geen uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van
  Opdrachtgever nodig. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor werkzaamheden op locatie is Opdrachtgever aanvullend per bezoek per kandidaat een vaste onkostenvergoeding verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  5. Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Diensten van een reeds voor hem ingeplande kandidaat, worden die uren volledig doorbelast.
  6. In de Overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziene werkzaamheden en kosten (bijvoorbeeld: wachturen, vertragingen, (extra) uren, overige interne/externe kosten, leegloopuren en onderzoekskosten), welke door niet aan IeTee People verwijtbare stagnatie in of wijzigingen van werkzaamheden –bijvoorbeeld problemen wegens een slechte lijnverbinding, internetstoringen, gebrekkige hard- en software of gebrekkige uitvoering van werkzaamheden door derden- worden als meerwerk doorbelast.

Artikel 6. Betaling en zekerheid

 1. IeTee People is gerechtigd om gewerkte uren en gemaakte kosten tussentijds of periodiek te factureren.
  2. Opdrachtgever dient de facturen van IeTee People uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. IeTee People is, indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, gerechtigd enige voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten totdat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan en op eerste verzoek van IeTee People genoegzame aanvullende zekerheid heeft verschaft.
  3. Betaling dient te geschieden in Euro’s.
  4. Het is Opdrachtgever gerechtigd, doch niet verplicht, om 25% van het factuurbedrag over te maken op de G-rekening van IeTee People en het restant, zijnde 75% van het factuurbedrag, over te maken op de betaalrekening van IeTee People. Indien gewenst kan IeTee People een kopie van de G-rekening Overeenkomst ter beschikking stellen aan Opdrachtgever.
  5. Indien Opdrachtgever een PO-nummer of andere referentie vermeld wil hebben op de facturen dient Opdrachtgever deze uiterlijk binnen 7 dagen, nadat de opdracht aan IeTee People is verstrekt, aan te leveren.
  6. Klachten over de hoogte en de verschuldigdheid van het factuurbedrag dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan IeTee People kenbaar gemaakt te worden. Na deze termijn staat het factuurbedrag als onbetwist vast. Klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.
  7. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand van het openstaand bedrag, waarbij een deel van een maand als een hele maand wordt gezien.
  8. Alle kosten verbonden aan het innen van de betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hierin zijn mede begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bij voorbaat vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 per openstaande factuur.
  9. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling op te schorten. Verrekening met vorderingen op IeTee People kan slechts plaatsvinden voor zover deze ofwel in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld ofwel door IeTee People uitdrukkelijk zijn erkend.
  10. Al hetgeen Opdrachtgever betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).
  11. In geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of beslag aan de zijde van de Opdrachtgever wordt al hetgeen hij alsdan aan IeTee People verschuldigd is, ten volle opeisbaar.

Artikel 7.  Aansprakelijkheid en garantie

 1. IeTee People is verantwoordelijk voor de afdracht van de voor de ter beschikking gestelde Kandidaat te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting.
  2. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet aan IeTee People toerekenbaar, indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare, buiten haar macht gelegen omstandigheid waaronder in ieder geval begrepen: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid; mobilisatie; oproer; sabotage; brand; blikseminslag; im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen; slechte weersomstandigheden; natuurrampen; staking, bezetting, boycot of blokkade; tekort aan grondstoffen; transportbelemmeringen; maatregelen van enige overheid zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod; niet aan IeTee People toerekenbare storingen in dataverbindingen, internet- en telefoonverkeer; het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, of gebrekkigheid van op verzoek van Opdrachtgever door derden geleverde goederen of Diensten.
  3. Indien IeTee People wegens overmacht tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, kan zij de Overeenkomst door middel van een schriftelijk verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder deswege schadeplichtig te zijn.
  4. De werkzaamheden die een gedetacheerde werknemer van IeTee People bij Opdrachtgever verricht geschieden onder leiding en toezicht en voor risico van Opdrachtgever, indien het ter beschikking stellen van arbeidskrachten betreft. De werkzaamheden die een gedetacheerde werknemer van IeTee People bij Opdrachtgever verricht geschieden onder leiding en toezicht van IeTee People Solutions of een derde, indien het contracting c.q. een afgebakend project betreft. IeTee People is niet aansprakelijk voor enige schade, met uitzondering van schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld, die de gedetacheerde werknemer mocht veroorzaken aan Opdrachtgever of een derde. Indien Opdrachtgever gedurende de eventueel overeen te komen proefperiode, zoals vermeld in de Overeenkomst, schriftelijk en voldoende gemotiveerd te kennen geeft aan IeTee People, dat de vakbekwaamheid van de betreffende kandidaat niet voldoet aan de voor de overeengekomen werkzaamheden redelijkerwijs te stellen eisen, zal IeTee People zich inspannen een andere kandidaat in te zetten.
  5. Indien IeTee People door het uitvallen van de ingezette kandidaat niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal zij haar best doen een andere geschikte kandidaat te vinden om de werkzaamheden te laten voortzetten, doch zij is daartoe niet gehouden. IeTee People is evenwel niet aansprakelijk voor het moeten opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van het uitvallen van een geplaatste kandidaat.
  6. Voor IeTee People zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het door haar aansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde bedrag met een maximum van € 500.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen dan wel, in geval van onverzekerde schade, een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de Overeenkomst met de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. Buiten de gevallen, waarbij schade is veroorzaakt door een gedetacheerde medewerker, is de aansprakelijkheid van IeTee People beperkt tot de hiervoor in dit artikel genoemde bedragen. IeTee People is alleen aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en verminderde goodwill wordt uitgesloten.
  7. IeTee People bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten en de onderaannemers voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. Van IeTee People en de door haar bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal van IeTee People alleen verkregen kan worden.
  8. Alle schade aan de door IeTee People ter beschikking gestelde roerende zaken is volledig voor rekening van Opdrachtgever, die gehouden is die zaken te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verleent aan de door IeTee People beschikbaar gestelde kandida(a)t(en onbelemmerde fysieke en elektronische toegang tot de locatie en ICT-infrastructuur en de daaraan gekoppelde apparaten, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is;
  2. Opdrachtgever garandeert dat de door of namens IeTee People ter beschikking gestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van alle benodigde voorzieningen, dat de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde werkplekken en gereedschappen voldoen aan alle arbo-eisen en de werknemer van IeTee People onafgebroken de overeengekomen werkzaamheden kan verrichten. Tijdelijke onmogelijkheid daartoe (bijvoorbeeld door stillegging van het werk) heft de verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs niet op, ook al worden geen werkzaamheden verricht.
  3. Opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde kandidaat enkel inzetten voor de overeengekomen werkzaamheden binnen de onderneming van Opdrachtgever.
  4. Opdrachtgever levert, op verzoek van IeTee People, alle informatie aan ten behoeve van de inlenersbeloning van ter beschikking gestelde arbeidskrachten.
  5. Opdrachtgever verplicht zich tot het aanvullend vergoeden van toeslagen voor ploegendiensten, onregelmatige uren, verschoven werkuren, initiële loonsverhogingen, onkostenvergoedingen, bonussen, periodieken, reiskostenvergoeding, vergoeding van reisuren en/of reistijd gerelateerd aan het werk, eenmalige uitkeringen, thuiswerkvergoedingen en vaste eindejaarsuitkeringen, naast het in de Overeenkomst afgesproken uurtarief voor iedere ter beschikking van arbeid gestelde kandidaat, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de geldende cao / collectieve arbeidsovereenkomst in de sector waarin de kandidaat wordt ingeleend.
  6. Opdrachtgever is verplicht wijzigingen in de geldende CAO, die van invloed kunnen zijn op de beloning van de kandidaat, aan schriftelijk aan IeTee People door te geven, zodra deze wijzigingen bekend zijn bij Opdrachtgever.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan IeTee People van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie, verveelvoudiging, openbaarmaking of incorporatie (bijvoorbeeld in een website). Opdrachtgever zal IeTee People vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, openbaar maken, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren, inbreuk maakt op enig recht van derden.
  2. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is de Opdrachtgever aan IeTee People voor iedere overtreding een boete van € 15.000,00 verschuldigd, ongeacht de overige rechten van IeTee People op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.

Artikel 10. Detachering

 1. Een Overeenkomst tussen IeTee People en Opdrachtgever kan (mede) bestaan uit de inlening van personeelsleden of andere relaties van IeTee People. Deze detachering wordt nader bepaald in een separate Overeenkomst (opdrachtspecificatie), waarin het doel, de normen en standaarden, de locatie, de duur, de contactpersonen en tarieven met betrekking tot de detachering worden omschreven.
  2. Er is tevens geen garantie dat Opdrachtgever kan beschikken over een vast team van kandidaten, indien dit relevant is.
  3. De voor Opdrachtgever gewerkte uren zullen worden doorberekend op basis van het overeengekomen uurtarief. Het uurtarief wordt vermeld in de Overeenkomst. De verreden kilometers t.b.v. woon-werkverkeer zullen worden doorberekend op basis van een vaste onkostenvergoeding. Deze onkostenvergoeding wordt vermeld in de Overeenkomst (opdrachtspecificatie). Er zijn geen bijkomende kosten tenzij deze worden gemaakt op last van Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, welke verbonden zijn aan het uitvoeren van werkzaamheden buiten de op de Overeenkomst vermelde plaats. Deze reis- en verblijfkosten en een kilometervergoeding worden separaat doorbelast aan Opdrachtgever.
  4. Facturering vindt plaats op basis van nacalculatie naar aanleiding van de werkelijk bestede uren. Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over het precieze aantal gewerkte uren, geldt het aantal uren dat uit de bij IeTee People ingeleverde urenbriefjes blijkt. De administratie van IeTee People geldt als bindend bewijs van het aantal gewerkte uren.
  5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een gedetacheerd werknemer aan een derde door te lenen of ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
  6. IeTee People aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de terbeschikkinggestelde werknemer of voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding dan wel regie van Opdrachtgever tot stand zijn gekomen. IeTee People behoudt zich het recht voor de in de Overeenkomst genoemde kandidaat te vervangen door een andere kandidaat van minimaal hetzelfde kennisniveau.

Artikel 11.  Detavast

 1. Een Overeenkomst tussen IeTee People en Opdrachtgever kan (mede) bestaan uit de inlening van personeelsleden of andere relaties van IeTee People. De detavast inzet wordt nader bepaald in een separate Overeenkomst (opdrachtspecificatie), waarin het doel, de normen en standaarden, de locatie, de duur, de contactpersonen en tarieven met betrekking tot de detavast periode worden omschreven.
  2. Er is tevens geen garantie dat de ter beschikking gestelde kandidaat ook daadwerkelijk aan het einde van de detavast periode bij Opdrachtgever in dienst treedt.
  3. De voor Opdrachtgever gewerkte uren zullen worden doorberekend op basis van het overeengekomen uurtarief. Het uurtarief wordt vermeld in de Overeenkomst. De verreden kilometers t.b.v. woon-werkverkeer zullen worden doorberekend op basis van een vaste onkostenvergoeding. Deze onkostenvergoeding wordt vermeld in de Overeenkomst (opdrachtspecificatie). Er zijn geen bijkomende kosten tenzij deze worden gemaakt op last van Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, welke verbonden zijn aan het uitvoeren van werkzaamheden buiten de op de Overeenkomst vermelde plaats. Deze reis- en verblijfkosten en een kilometervergoeding worden separaat doorbelast aan Opdrachtgever.

Artikel 12. Werving & selectie 

 1. IeTee People stelt per opdracht een Overeenkomst op en spant zich in om binnen de in de Overeenkomst overeengekomen termijn, nadat de Opdrachtgever de Overeenkomst voor akkoord heeft ondertekend, naar beste kunnen en op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens één of meer kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de Opdrachtgever.
  2. De Overeenkomst behelst de inhoud van de functie, het gewenste profiel op basis van kennis en vaardigheden, de omgevingsfactoren en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de kandidaat zal worden geselecteerd.
  3. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door IeTee People in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat.
  4. IeTee People mag bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maken van derden.
  5. Opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot kandidaten vertrouwelijk en zal deze informatie niet gebruiken zonder toestemming van de kandida(a)t(en) en/of IeTee People.
  6. Voor iedere plaatsing is de Opdrachtgever een fee aan IeTee People verschuldigd. De fee wordt gebaseerd op een percentage van het tussen de kandidaat en de Opdrachtgever overeengekomen bruto jaarsalaris plus vakantiegeld. Dit percentage wordt vooraf vastgelegd in de Overeenkomst.
  Indien de kandidaat binnen de termijn van de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zal IeTee People zich inspannen een vervangende kandidaat te werven en selecteren, zonder dat de Opdrachtgever een fee verschuldigd is voor de inspanningen van IeTee People om een nieuwe kandidaat te zoeken. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na voornoemde termijn van de proeftijd eindigt, blijft de fee onverminderd verschuldigd.

Artikel 13.  Verwerking persoonsgegevens

 1. Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) Opdrachtnemer en IeTee People ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Opdrachtnemer uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de AVG bedoelde verbintenissen.
  2. IeTee People verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van Opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de Diensten, voor zolang als de Overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en IeTee People als verwerker.
  3. De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de Diensten mogelijk door IeTee People kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de Overeenkomst.
  4. Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.
  5. IeTee People zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
  6. IeTee People staat ervoor in dat een ieder die handelt onder het gezag van IeTee People, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
  7. IeTee People mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft IeTee People daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke weten regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal IeTee People de Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.
  8. Opdrachtgever geeft IeTee People hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als Opdrachtgever en IeTee People zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van Opdrachtgever zal IeTee People de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door IeTee People ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door IeTee People ingeschakelde derden, zullen Opdrachtgever en IeTee People in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
  9. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van IeTee People, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart IeTee People tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
  10. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van IeTee People dient te verstrekken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal IeTee People de Opdrachtgever daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan IeTee People, zal IeTee People dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
  11. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van dit artikel. Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande schriftelijke aankondiging door Opdrachtgever plaats. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.
  12. Op alle persoonsgegevens die IeTee People ter uitvoering van de Diensten van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard
  van de Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Indien IeTee People wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal IeTee People de Opdrachtgever hierover onverwijld informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.
  13. Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt IeTee People de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal IeTee People meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en/of betrokkenen. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht, voor zover bekend bij IeTee People:
  • De datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);
  • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • De datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Opdrachtnemer of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
  • Het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
  • Een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
  • Of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
  • Wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
  • Contactgegevens voor de opvolging van de melding.
  14. Na afloop van de Overeenkomst verwijdert of retourneert IeTee People de persoonsgegevens, dit ter keuze van Opdrachtgever.
  15. Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van dit artikel is de beperking van de aansprakelijk zoals opgenomen in artikel 7 lid 6 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 14. Relatiebeding

  1. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van IeTee People, gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende 24 maanden na afloop van enige overeenkomst tussen partijen, verboden de door IeTee bij de uitvoering van een overeenkomst (daaronder begrepen een overeenkomst ter zake detachering) ingeschakelde (rechts-)personen:
   a. in dienst te nemen, in te huren of op andere wijze buiten IeTee om direct of indirect werkzaamheden voor zichzelf of derden te laten uitvoeren of goederen te laten leveren;
   b. direct of indirect, te rekruteren of te benaderen om buiten IeTee om werkzaam te zijn of hun relatie met IeTee te beëindigen of daar andere voorwaarden aan te stellen, ongeacht hun status op het moment waarop het contact plaatsvindt.
   Onder ‘indirect’ wordt tevens verstaan: door aan Opdrachtgever verbonden (rechts)personen, en externe dienstverleners zoals werving- en selectiebureaus.
   2.Bij overtreding van dit verbod verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan IeTee People ten bedrage van € 50.000,– per overtreding. De door IeTee People door de overtreding te lijden schade wordt bij voorbaat vastgesteld op € 500,– per dag dat een eenmaal aangevangen overtreding voortduurt. Indien de werkelijke schade hoger is, behoudt IeTee People het recht op volledige schadevergoeding.
   3. Indien IeTee People de in lid 1 bedoelde toestemming verleent, is zij bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden.

  Artikel 15.  Diversen

  1. IeTee People en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens, waaronder werkwijzen, van de andere partij, waarvan in redelijkheid duidelijk is dat deze gegevens een vertrouwelijke karakter hebben en/of die bij openbaring de goede naam kunnen aantasten of ten nadele kunnen zijn van de commerciële positie. Partijen zullen alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de andere partij.
   2. De door IeTee People ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek (waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
   3. Teneinde haar dienstverlening te promoten is IeTee People gerechtigd aan derden te tonen welke Diensten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar maken of schriftelijk anders is overeengekomen.
   4. IeTee People heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
   5. De rechtsbetrekking tussen IeTee People en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. Van alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Overeenkomst tussen IeTee People en een Opdrachtgever is uitsluitend bevoegd kennis te nemen de binnen het arrondissement Breda bevoegde rechter. IeTee People is bevoegd geschillen aan de wettelijk bevoegde rechter voor te leggen.
   6. Na het beëindigen van de Overeenkomst blijven de bepalingen betreffende de vertrouwelijkheid en geheimhouding, het toepasselijke recht en de bevoegde rechter van kracht.